FANDOM


Muitas funkcijas Edit

Aizsardzības funkcija būtu jādala divās lielās daļās:

Ø valsts ekonomiskā jeb iekšējā tirgus aizsardzība; un

Ø sabiedrības drošības aizsardzība.

Valsts ekonomiskā aizsardzība pamatā tiek realizēta ar muitas tarifu un citu starptautisko tirdzniecību un valsts iekšējo tirgu regulējošu darbību palīdzību. Šajās darbībās ietilpst tarifu un ārpustarifu pasākumi, kā arī preču licencēšanas un kvotēšanas[1] sistēmas un citas darbības, ar kuru palīdzību tiek veikta uzņēmēju, patērētāju un valsts iekšējā tirgus aizsardzība. Faktiski pie šīs daļas būtu jāpieskaita arī savvaļas dzīvnieku un augu starptautiskās tirdzniecības kontrolei, kontrafakto un pirātisko preču, kultūras un mākslas vērtību pārvietošanai pāri muitas robežai, kam pašreizējās globalizācijas apstākļos tiek veltīta būtiska muitas uzmanība.

Līdz ar to var teikt, ka aizsardzības funkcijas ietvaros muita bieži vien vienlaicīgi veic gan iekšējā tirgus, gan sabiedrības drošības aizsardzību un katru no šīm darbībām nodalīt kā atsevišķu funkciju ne vienmēr ir iespējams.

Legālās tirdzniecības veicināšanas funkcija pirmajā brīdī liekas grūti savienojama ar muitas realizētajiem kontroles pasākumiem, kas faktiski robežojas ar represīvām darbībām (piemēram – personas apskate). Šīs funkcijas realizācija vistiešākā veidā saistīta ar ekonomikas pamatjautājumu par ierobežotajiem resursiem un neierobežotām vajadzībām (vēlmēm). Valsts no savas puses vēlētos maksimālu, pilnu pāri muitas robežai pārvietojamo preču kontroli, kas garantētu valsts ekonomisko robežu aizsardzību vispārākajā pakāpē. Lai realizētu šādu kontroli, valstij jāizdala nepieciešamie naudas un cilvēku resursi, kas būtu ļoti iespaidīgi. Tā kā tas nav iespējams, tad muita kontroles pasākumus veic izlases veidā, bet tas nedrīkst notikt haotiski (pēc bingo principa), jo efektivitāte šādām pārbaudēm būs ļoti zema. Lai paaugstinātu veikto kontroles pasākumu efektivitāti, muitai jāatlasa kravas, kurās pārkāpumu iespējamība ir ļoti augsta, jeb citiem vārdiem sakot jāveic iespējamo risku analīze. 

Riska analīze un uzņēmēju ieinteresēšana nodarboties ar godīgu uzņēmējdarbību ir legālās tirdzniecības veicināšanas funkcijas pamats. Piemēram, ja muita, pārbaudot viena un tā paša nosūtītāja kravu, vairākas reizes īsā laika periodā nekonstatē pārkāpumus, varbūtība, ka muita turpinās biežas šī nosūtītāja kravas pārbaudes ir maza. Līdz ar to, jo godīgāk strādās uzņēmējs (muita pārbaudēs nekonstatēs pārkāpumus), jo retākas būs muitas pārbaudes un kravu aizkavēšanās uz muitas robežas. Vēl vairāk, ja uzņēmējs strādā godīgi ilgākā laika periodā, piemēram, gada laikā, veicot pārbaudes, muita nav konstatējusi muitas noteikumu pārkāpumus, tam ir iespēja saņemt atļauju izpildīt muitas formalitātes vienkāršotā veidā, tādejādi, vēl vairāk paātrinot kravu kustību.

Statistiskā (uzskaites) funkcija tiek realizēta ar preču deklarēšanas un muitas procedūru palīdzību un tā nepieciešama iekšējā tirgus aizsardzības un tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanai, kā arī preču aprites uzskaitei starptautiskajā tirdzniecībā. Virknē gadījumu muitas sniegtā informācija par preču pārvietošanu pāri muitas robežai valstī ir vienīgā reāli ticamā informācija par tās starptautiskās tirdzniecības apjomiem. Balstoties uz šo informāciju tiek veidota starpvalstu tirdzniecības bilance un, savukārt, tā tiek izmantota kā viena no metodēm ēnu ekonomikas apjoma noteikšanai. Šajā gadījumā tiek salīdzināti divu valstu savstarpējie importa un eksporta apjomi.

Bez jau minētajiem mērķiem muitas statistisko informāciju izmanto valsts iekšējā tirgus regulēšanai. Piemēram, īsā laika periodā strauji pieaudzis kāda produkta (piemēram, makaronu) imports. Tas nozīmē, ka jāmeklē iemesli šādām izmaiņām un cita starpā tie varētu būt sekojoši:

Ø tik pat strauji samazinājies vietējo ražotāju attiecīgā produkta piedāvājums;

Ø šis produkts tiek izmantots kā aizstājējs citai precei (pamatproduktam, piemēram, kartupeļiem), kuras piedāvājums samazinājies un tādēļ strauji cēlusies tā cena.

Fiskālā (nodokļu iekasēšanas) funkcija tiek realizēta ar muitas maksājumu palīdzību. Parasti, lai izlaistu preces brīvam apgrozījumam, jāveic valstī paredzēto muitas maksājumu nomaksa, kuru iekasēšana uzdota muitai un visi šie maksājumi tiek ieskaitīti valsts budžetā. Pamatā visā pasaulē muita iekasē ievedmuitas un izvedmuitas nodokļus, kā arī tiem pielīdzinātos maksājumus, bet tas nenozīmē, ka valsts nevarētu uzlikt muitai iekasēt vēl kādus maksājumus, piemēram, akcīzes nodokli, pievienotās vērtības nodokli, un tā tālāk. Muitai uzlikto iekasējamo maksājumu apjoms atkarīgs no valsts realizētās muitas politikas un nodokļu administrācijas spējas pildīt savas funkcijas. Jo neefektīvāk darbojas valsts nodokļu administrācija, jo nozīmīgāka muitai paliek fiskālā funkcija (jāiekasē lielāks maksājumu apjoms) un mazāk uzmanības tā var veltīt pārējo savu funkciju īstenošanai.

== Muitas darbības mērķi == Kā jau tika minēts, muitas kā valsts iestādes darbībai ir ekonomiski, tiesībsargājoši un regulējoši mērķi.

Ekonomisko mērķu sasniegšanai muita izpilda fiskālo funkciju, tas ir iekasē muitas maksājumus par brīvam apgrozījumam izlaistajām precēm. Netiešu ekonomisku efektu muita rada piemērojot tā saucamās muitas procedūras ar ekonomisko iedarbību, kad preces atrodas un atsevišķos gadījumos tiek izmantotas muitas teritorijā, bet par tām netiek iekasēti muitas maksājumi. Piemēram, muitas procedūra „ievešana pārstrādei”, kad muitas teritorijā tiek ievestas izejvielas, saražota prece un gala produkts tiek izvests no valsts. Šajā gadījumā ekonomiskais efekts tiek sasniegts netiešā veidā caur uzņēmējdarbību un radītajām darbavietām.

Tiesībsargājošo mērķu īstenošanai muita veic valsts ekonomiskās robežas, iedzīvotāju veselības un dzīvības, sabiedrības kultūras vērtību aizsardzību un ierobežojot nelegālu, kā arī konvencionāli aizliegtu preču pārvietošanu pāri muitas robežai. Šo mērķi sasniedz izpildot galvenokārt aizsardzības funkciju, bet atsevišķi elementi ietilpst arī legālās tirdzniecības veicināšanas funkcijā.

Regulējošie mērķi cieši saistīti ar statistiskās funkcijas īstenošanu, lai gan atsevišķas darbības būs saistītas ar visām citām iepriekš minētajām muitas funkcijām. Izmantojot muitas tarifus un manipulējot ar muitas tarifa likmēm, valsts var regulēt iekšējo tirgu, gan ražošanas, gan ievešanas un izvešanas apjomus.